( ลิงค์รับทรัพย์ ) ในปัจจุบันความเหลื่อมล้ำเรื่องของรายได้ ที่เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยเป็นเวลานาน และ คาดว่าจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หากเราจะวิเคราะห์ปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยสามารถวิเคราะห์ได้  3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์  โอกาส และ ผลกระทบ เป็นต้น การเสนอแนะแนวทางในการดำเนินนโยบายลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสในการหารายได้ให้กับครัวเรือน 

ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรรายได้ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ เข้มแข็ง  ทั่วถึง และยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาว  ในปัจจุบันนโยบายเศรษฐกิจในหลายประเทศ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการขยายตัวเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตอย่างทั่วถึงด้วย ปัญหาความเหลื่อมล้ำจึงได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะเป็นกระจกสะท้อนว่าครัวเรือนแต่ละกลุ่มจะได้รับผลดี จากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ำที่อยู่ในระดับสูงมาเป็นเวลา อาจบั่นทอนอัตราการเจริญเติบโตและเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจได้  

ความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถแบ่งความเหลื่อมล้ำออกได้เป็น 3 ด้าน  1.  ด้านผลลัพธ์ สะท้อนข้อมูลทางเศรษฐกิจของครอบครัว ได้แก่ รายได้เพื่อการบริโภค และ ความมั่นคง ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล้ำในแต่ละช่วงเวลา อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้  รายจ่ายเพื่อการบริโภค 

สำหรับครัวเรือนในแต่ละกลุ่มรายได้ในช่วงเวลาหนึ่งเทียบกับเวลาอีกเวลาหนึ่ง โดยการวัดความเหลื่อมล้ำด้านผลลัพธ์มักใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์  2. ได้โอกาส สามารถเข้าถึงสิทธิ์และบริการขั้นพื้นฐานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ครัวเรือนแต่ละกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่  

การเข้าถึงบริการทางการ ศึกษาและสาธารณสุข บริการทางด้านการเงิน ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี รวมถึงการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ที่แตกต่างตามระดับรายได้  โดยความเหลื่อมล้ำโอกาสสามารถประเมินได้ทั้งในเชิงปริมาณ เช่น การนับจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าถึงการให้บริการขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ และ ในเชิงคุณภาพ เช่น การวัดคุณภาพการให้การบริการของโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล  3. ด้านผลกระทบ หากพิจารณาจากผล

กระทบภายนอก ที่กระทบต่อครัวเรือน เช่น ภัยธรรมชาติโรคระบาด และ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยขณะนี้ผลกระทบสำหรับแต่ละกลุ่มครัวเรือนมักไม่เท่ากันจาก 2 สาเหตุหลักดังนี้ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อครัวเรือนต่างกัน เช่น เกิดน้ำท่วมเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้  ทำให้รายได้เฉลี่ยของตัวเรือนในภาคใต้ลดลง และ ปัจจัยภายในครัวเรือนที่มีทรัพยากรพื้นฐานต่างกัน 

ทำให้ครัวเรือนในลักษณะเดียวกันได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่สามารถปรับตัวไปขายสินค้าผ่อน  ช่องทางออนไลน์  น้อยกว่าธุรกิจที่ปรับตัวไม่ได้ หรือ คนที่อาศัยในชุมชนแออัด และ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่ายมากขึ้น  

ทั้งนี้ ไม่ว่าความเหลื่อมล้ำในด้านผลกระทบจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่ยิ่งตอกย้ำความแตกต่างของโอกาสแล้วผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ไม่สามารถทำให้รายได้ของประชากรดีขึ้น แม้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ แต่ยังไม่ถือเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เนื่องจาก ผู้มีรายได้น้อยยังขาดโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต  

ทำให้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และ ยิ่งไปกว่านั้น แรงงานกลุ่มรายได้น้อยที่มีทักษะต่ำยังมีโอกาสได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่รุนแรงกว่า  และ ต้องใช้เวลาปรับตัวนานกว่าแรงงานกลุ่มอื่นๆ จึงตกเป็นภาระของภาครัฐ ที่ต้องจ่ายเงินเยียวยาจำนวนมหาศาลเพื่อประคับประคองคนกลุ่มนี้ไว้  จะพบว่า ความเหลื่อมล้ำที่วัดจากรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน  มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อวัดจากความมั่นคงจะพบว่า ความเหลื่อมล้ำยังอยู่ในระดับสูง  การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง  

การดำเนินนโยบายส่วนใหญ่ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  ไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาว เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  , โครงการคนละครึ่ง   เป็นต้น  ซึ่งส่งผลให้ภาระทางด้านเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น  การดำเนินนโยบายเพิ่มรายได้ครัวเรือน สามารถวัดผลผ่านทุกช่องทางซึ่งคำนวณจากรายได้รวมของครัวเรือน ที่คำนวณจากรายได้ในการใช้จ่ายของครัวเรือนนั้น  

ซึ่งเท่ากับรายได้รวมหลักหักภาษีบวกกับการโอนเงินที่ได้รับจากรัฐบาล  เพื่อเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของครัวเรือนก่อน และ หลังการดำเนินนโยบายด้านภาษีด้วยการโอนเงิน  โดยส่วนต่างที่มีค่ามากสะท้อนถึงการจัดเก็บภาษีที่ไม่ได้เพิ่มความเหลื่อมล้ำ  หรือ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้  และ มีประสิทธิภาพ การจัดสรรรายได้ภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ผ่านการจ่ายเงินโอนของภาครัฐบาล  ครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อยยังพึ่งพาตนเองไม่ได้  

ต้องเน้นการเพิ่มรายได้  จากการทำงานให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเสียก่อน  ครัวเรือนในกลุ่มรายได้ปานกลาง ให้เสริมความสามารถในการสร้างรายได้  จากการลงทุนเข้าไป โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความมั่นคงไปพร้อมๆกัน  การดำเนินนโยบายทางด้านภาษี และ การโอนเงินของไทย แม้จะบรรเทาความเหลื่อมล้ำได้แต่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ  โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป  

การสร้างความเข้มแข็งพื้นฐานให้กับครัวเรือน ทั้งในเมืองและชนบทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้านโอกาส  ทั้งด้านการศึกษาและการหารายได้  การสร้างโอกาสในการหารายได้และเพิ่มความก้าวหน้าในด้านอาชีพให้กับลูกจ้าง  เช่น การเพิ่มโอกาสในการทำงาน อาทิ สร้างระบบเก็บข้อมูลแรงงาน และ ติดตามสถานการณ์แจ้งงานไว้รองรับการหางานทำ   การเปลี่ยนงาน  การหารายได้จากการขายสินค้าและบริการนอกระบบที่อำนวยต่อการหารายได้เสริม 

 เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้จากหลายแหล่ง ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะอีกชั้นในการเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจ  อีกครั้ง การสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัล โดยนายจ้างต้องชี้ให้ลูกจ้างเห็นว่าทักษะใหม่ๆ  สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง  และ สนับสนุนการเรียนรู้ทักษะที่ทั้งตรงกับความต้องการขององค์กร และ ตอบความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตัวลูกจ้างด้วย  เช่น การส่งแรงงานที่มีฝีมือไปอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   เพื่อให้สามารถสื่อสารกับวิศวกรชาวต่างชาติที่เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ที่ผ่านมาปัญหาความเหลื่อมล้ำของไทยแม้จะปรับดีขึ้นบ้าง  แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง  ค่าเฉลี่ยของโลก ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สะสมมาเป็นเวลานาน ย่อมมีส่วนบั่นทอนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว  โดยคาดว่าหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 สิ้นสุดลง  ปัญหาความเหลื่อมล้ำจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  

เนื่องจากครัวเรือนในกลุ่มรายได้น้อยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดผ่านทางไว้ได้การศึกษา   การลดความเหลื่อมล้ำนับเป็นนโยบายที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยง่าย  ต้องใช้เวลานางจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน  ซึ่งที่ผ่านมานโยบายการแก้ปัญหายังไม่เน้นไปที่ปลายเหตุ   และ ไม่ได้ทำอย่างเป็นระบบ  ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะข้างหน้า  นโยบายลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  จึงควรให้น้ำหนักกับนโยบายการหารายได้ให้กับครัวเรือน   และ การปฏิรูปการใช้จ่ายด้านภาษีและการโอนเงิน  ซึ่งหากทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ และ ปัญหาดังกล่าว ความร่วมมือกัน 

แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจะทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโต  เข้มแข็ง ทั่วถึง ได้อย่างเต็มศักยภาพ และ ยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาว ดังนั้น หากคุณเป็นผู้มีรายได้น้อยไม่พอกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว คุณต้องการสร้างรายได้ที่สามารถนำมาเติมเต็มให้กับครอบครัวของคุณได้  เราขอแนะนำให้คุณเข้ามาทำลิงค์รับทรัพย์กับเรา  

คุณจะมีรายได้เพิ่มอย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคุณ  หากคุณสนใจให้คุณติดต่อทางทีมงานของเรา หรือ กดเข้ามาในลิงค์เว็บไซต์ของเราเลย  เพราะเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บที่ได้มาตรฐานสากลเป็นที่รู้จักของสมาชิกโดยทั่วไปนิยมเข้ามาหารายได้  เนื่องจากเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่มีความมั่นและมีความปลอดภัย 100%  

 มีความมั่นคงทางด้านการเงินสูง มีทีมงานที่มีคุณภาพคอยดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง  หากคุณมีปัญหา อยากได้รับคำแนะนำจากการสมัครเป็นสมาชิก  หรือ มีข้อสงสัยในเรื่องอื่นๆ สามารถสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

มารู้จัก ลิงค์รับทรัพย์ กัน

ลิงค์รับทรัพย์ ( Affiliate ) หลายคนอาจจะคุ้นหูเกี่ยวกับลิงค์รับทรัพย์ แต่ยังไม่รู้จักดีพอว่าลิงค์รับทรัพย์ให้อะไรกับคุณได้บ้าง ลิงค์รับทรัพย์นี้เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีรายได้เสริม จากรายได้ที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เป็นช่องทางการหารายได้ที่กำลังได้รับความนิยมมากในขณะนี้ ลิงค์รับทรัพย์เป็นลิงค์เกี่ยวกับการเชิญชวนให้ผู้คนทั้งหลายสมัครเป็นสมาชิก แล้วทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยชักชวนเพื่อน  คนรู้จัก  หรือ ผู้ที่สนใจ  ให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกในเว็บการพนันออนไลน์ทุกประเภท  โดยการแชร์ลิงค์รับทรัพย์ผ่าน Social Media  ออนไลน์ ต่างๆ 

–   Twitter   = สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ให้บริการ Twitter  

–    Facebook  =   สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1  ซึ่งต้องยอมรับในขณะนี้ว่าสื่อประเภทนี้ทุกคนต้องมีเป็นของตนเอง เอาไว้อัพเดทกันเองในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัว หรือ กับเพื่อน  

– Instagram  = สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากเช่นกันซึ่งสมาชิกถ้าเป็นเพื่อนกันข้อความหรือเหตุการณ์ต่างๆที่คุณอัพเดทอะไรก็จะส่งถึงกันทันที มันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถแชร์ลิงค์รับทรัพย์นี้ไปใน instagram ของคุณได้ทันที

– Line = สังคมออนไลน์อีกหนึ่งประเภท ที่เน้นให้พูดคุยการเป็นหลัก สามารถมีสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มของตนเองได้อย่างมากมาย จึงสะดวกแก่การแชร์ลิงก์หลักทรัพย์นี้ให้สมาชิกใน Line ได้รับรู้และหากมีคนสนใจ คุณก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาทันที 

 จากนั้นเมื่อมีคนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกและทำการเข้าเล่นเกมในลิงค์รับทรัพย์ที่คุณแชร์ไป  ในการเล่นเกมสมาชิกนั้นไม่ว่าสมาชิกจะเล่นได้หรือเสียก็ตามไม่เกี่ยวกับตัวคุณเลย  คุณไม่ต้องรับผิดชอบกับการเล่นเสียของสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกผ่านลิงค์รับทรัพย์ของคุณแต่อย่างใด    รายได้ของคุณทางเว็บไซด์จะแบ่งให้คุณ 2 % และ คุณสามารถเบิกถอนเงินซึ่งเป็นรายได้จากการแชร์ลิงค์รับทรัพย์นี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  หรือ เมื่อคุณต้องการ สอบถามรายละเอียดได้กับทีมงานที่มีคุณภาพของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน ตัวอย่าง การสร้างรายได้เมื่อมีสมาชิกเข้าไปเล่นในเกมการพนันออนไลน์  

คนแรก สมัครเล่นเกมผ่านลิงค์รับทรัพย์ที่คุณแชร์ไว้ 

-ตาที่ 1 เล่นชนะ  ได้รับเงิน 10,000 บาท

-ตาที่ 2 เล่นแพ้  เสียเงิน  8,000 บาท

-ตาที่ 3 เล่นชนะ  ได้รับเงิน 25,000 บาท

-ตาที่ 4 เล่นชนะ  ได้รับเงิน 6,500 บาท

-ตาที่ 5 เล่นแพ้  เสียเงิน 7,500 บาท

สรุปได้ว่า คนแรก สามารถเล่นและประมวลผลได้ดังนี้  10,000 – 8,000 + 25,000 + 6,500 – 7,500 = 26,000 บาท 

สรุปยอด Turn Over ทั้งหมด 25,000 + 8,000 + 6,500 + 10,000 + 7,500  = 57,000 บาท ดังนั้น คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลิงค์รับทรัพย์ 57,000  X  2 = 1,140 บาท

คนที่สอง สมัครเล่นเกมผ่านลิงค์รับทรัพย์ที่คุณแชร์ไว้

-ตาที่ 1   เล่นชนะ  ได้รับเงิน   6,250  บาท

-ตาที่ 2   เล่นชนะ   ได้รับเงิน   4,000  บาท

-ตาที่3    เล่นแพ้  เสียเงิน    3,000  บาท

-ตาที่ 4   เล่นแพ้  เสียเงิน   5,000  บาท

-ตาที่ 5   เล่นชนะ  ได้รับเงิน  6,000 บาท

สรุปได้ว่า  คนที่ 2   สามารถเล่นและประมวลผลได้ดังนี้  6,250 +  4,000 –  3,000 –  5,000 +  6,000 = 8,250 บาท

สรุปยอด Turn Over ทั้งหมด 6,250 +  4,000 +  3,000 +  5,000 + 6,000 = 24,250 บาท ดังนั้น คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลิงค์รับทรัพย์ 24,250  x  2 = 485 บาท 

สรุปแล้วรายได้จากการเล่นของทั้งสองคนที่ผ่านลิงค์รับทรัพย์ของคุณที่คุณแชร์ไว้นี้  เมื่อเอาของทั้งสองคนมารวมกัน  1,140 + 485 = 1,625 บาท ก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นของคุณทันที แล้วคุณลองคิดดูว่าใน 1 วันคนที่เข้าเล่นเกมไม่มีแค่สองคนอย่างแน่นอน  เพราะอย่างน้อยๆขั้นต่ำคุณต้องได้ถึง 5 คนคุณลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณได้ สมาชิกที่เข้าเล่นเกม 5 คน หากคุณลองที่เปรียบเทียบดังตัวอย่างข้างต้น ที่เราให้คุณดู เช่น 1,140 +  485 = 1,625 แล้วถ้าอีก 3 คน คุณได้ค่าคอมมิชชั่นของอีก 3 คนที่เหลือ เราสมมุติยอดให้คุณดูถ้าอีก 3 คนนั้นคุณได้ค่าคอมมิชชั่นรวมกันเป็น 2,500 บาท ซึ่งถ้ารวมกับ 1,625 บาท คุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมด  4,125 บาท ภายใน 1 วัน คุณสามารถสร้างรายได้ซึ่งเป็นตัวเงินที่ไม่น้อยเลยทีเดียวใน 1 วัน 

ข้อดีของลิงก์รับทรัพย์

  1. รายได้ดี   

รายได้ดี ข้อความนี้ได้รับการการันตี มาจากสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ที่ทำการสมัครเข้ามาว่า ลิงค์รับทรัพย์นี้ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมากมาย  และ เป็นรายได้ที่มีค่าตอบแทนที่มั่นคง ได้รับความเชื่อจากนักพนันออนไลน์ว่าเป็นเว็บที่มีคุณภาพมีสามาชิกที่สุดในขณะนี้  จึงทำให้มีการบอกต่อ ดังนั้น ให้คุณมั่นใจในการสร้างรายได้กับลิงค์รับทรัพย์ในเว็บไซด์ของเราได้เลย  ซึ่งเว็บของเราเป็นเว็บที่มีมาตรฐานสากล  มีความปลอดภัยและมีมั่นคงทางด้านการเงินสูง 100 % 

  1. ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยสักบาท 

การทำลิงค์รับทรัพย์นี้คุณไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียว  คุณก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้อย่างสบายๆ เพียงแค่คุณแชร์ลิงค์รับทรัพย์นี้ไปยังสื่อสังคมโซเชียลออนไลน์ต่างๆ เช่น  Instagram  ,  Facebook  ,  Line  เป็นต้น  แล้วมีคนเข้ามาสมัครสมาชิกในลิงค์ที่คุณแชร์ไป และเข้าเล่นเกมพนันออนไลน์ทุกประเภท เช่น บาคาร่าออนไลน์  สล็อตออนไลน์   หวยออนไลน์  หรือ เกมออนไลน์ทุกประเภท  เว็บของเรามีการพนันและเกมออนไลน์ทุกประเภทให้บริการคุณอย่างมากมาย  คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อสมาชิกเข้าเล่นเกมและแทงพนันไม่ว่าสมาชิกจะเล่นได้หรือเสียก็ตาม คุณไม่ต้องรับผิดชอบในการเล่นเสียของสมาชิก  หรือ โดนหักเปอร์เซ็นต์แต่อย่างใด คุณจะได้รับค่าตอบแทน เป็นค่าคอมมิชชั่น ทางเว็บไซต์หักเปอร์เซ็นต์ให้คุณเอาไว้แล้ว  คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นจำนวน  2%  จากการเล่นเกมพนันออนไลน์ของสมาชิก หากคุณมีสมาชิกในลิงค์รับทรัพย์เป็นจำนวนมากก็จะทำให้คุณได้เปอร์เซ็นต์จากค่าคอมมิชชั่น โดยที่คุณไม่ต้องรับผิดชอบกับการเล่นเสียของคนพวกนั้นเลย ตัวคุณเองเรียกได้ว่า  มีแต่ได้กับได้ ขอบอกแบบนี้ต้องลอง

  1. มีอิสระ 

การทำลิงค์รับทรัพย์นี้ ถือเป็นอาชีพอิสระคุณไม่จำเป็นต้องทำเป็นงานหลัก  คุณสามารถทำลิงค์รับทรัพย์ให้เป็นรายได้เสริมสำหรับครอบครัวคุณ  คุณสามารถสร้างรายได้ได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต  ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ใดก็ตาม รายได้นี้ก็จะติดตามตัวคุณไปด้วย หากคุณมีการวางแผนในการทำลิงค์รับทรัพย์ที่ดี  มีสมาชิกมากๆก็ถือได้ว่าเป็นงานที่คุณทำได้ด้วยตัวเอง  โดยที่คุณไม่ต้องมีนายจ้าง ที่คอยควบคุมการทำงานของคุณแต่อย่างใด   งานนี้เรียกได้ว่าคุณเป็นนายตัวเอง  เพราะ คุณสามารถทำงานนี้เมื่อไหร่ก็ได้ หรือ คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่หากคุณต้องการถอนเงินที่ได้จากค่าคอมมิชชั่น  คุณก็สามารถถอนเงินได้ด้วยตัวเอง ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเว็บไซต์ของเราได้ทำระบบการฝาก ถอนเงินด้วยระบบออโต้ ดังนั้น จึงสะดวกต่อการให้บริการกับลูกค้าทุกคน และ หากมีปัญหาสามารถติดต่อทีมงานที่มีคุณภาพของเราได้ตลอด  24 ชั่วโมง เช่นกัน 

  1. ไม่มีวันหมดอายุ 

ลิงค์รับทรัพย์นี้ไม่มีวันหมดอายุ  คุณสามารถใช้ลิงค์รับทรัพย์ แชร์ไปในโลกออนไลน์ต่างๆ  ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากสามารถเห็นลิงก์ที่คุณแชร์ได้  เช่น  Facebook  ,  Instagram ,   Line   เป็นต้น เพราะ ในการแชร์ลิงก์ไปในข้อมูลที่กล่าวข้างต้นนั้น  จะไม่มีวันหมดอายุนั่นหมายความว่ารายได้ของคุณก็ไม่มีวันหมดไปด้วยเช่นกัน  หากคุณมีความขยันและอดทนในการทำลิงค์รับทรัพย์นี้ คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นกับการที่สมาชิกเข้ามาใช้บริการในลิงค์รับทรัพย์นี้  รับรองได้เลยว่ารายได้ของคุณก็จะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ  ไม่มีวันหมดไปอย่างแน่นอน 

สมัครสมาชิก

  1. กดเข้าไปในลิงค์รับทรัพย์ 
  2. กดคำว่า สมัครสมาชิก
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่ให้ไว้โดยละเอียด
  4. รอรับรหัส   User จาก SMS   ในมือถือของคุณ จากนั้นกรอกรหัส  4 ตัว ให้เรียบร้อยแล้วคลิกคำว่า Login   คุณก็สามารถเข้าเล่นเกมได้ตามที่คุณต้องการ

ฝากไว้ให้คิด

การเล่นเกมออนไลน์หรือการพนันออนไลน์ทุกประเภทอย่างแรกที่คุณต้องมองคือเว็บไซต์ที่ คุณจะเข้าไปลงทุนว่ามีความปลอดภัยและมีความมั่นคงทางด้านการเงินสูง 100 % หรือไม่ หากเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าไปร่วมลงทุนนั้นไม่มีความมั่นคงเพียงพอที่จะให้คุณร่วมลงทุนด้วย คุณไม่ควรที่จะไปเสี่ยงกับเว็บไซต์เหล่านั้น  เพราะถ้าหากคุณลงทุนไปคุณก็จะไม่มีทางถอนเงินออกจากบัญชีของคุณได้เลยแม้แต่บาทเดียว  ดังนั้น หากคุณต้องการความมั่นคงในทุกๆเรื่องเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ที่ก่อตั้งมานานและ เป็นที่รู้จักของเหล่านักพนันทั้งหลายซึ่งให้ความไว้วางใจกับเว็บไซต์ของเรา คุณจึงควรมาร่วมลงทุนกับเว็บไซต์ของเราแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 789heng
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 789heng

หน้าหลัก

สมัคร

789heng สล็อตแตกง่าย

789heng สล็อตแตกง่าย

โปรโมชั่น

ติดต่อเรา